Zakon o Radu pruža mogućnost da pri zasnivanju radnog odnosa, zaposleni i poslodavac ugovore probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. U praksi se probni rad najčešće predviđa klauzulom u samom ugovoru o radu, zaključenom na određeno ili neodređeno vreme. Predmetna klauzula ima za cilj da omogući poslodavcu da se uveri u profesinalnu kompetentnost zaposlenog, ali i da omogući zaposlenom da sagleda da li mu radno okruženje, zadaci i poslovi odgovaraju. Probni rad je dakle način provere radnih sposobnosti i stručnosti zaposlenog. Radni odnos kod probnog rada zavisi od toga da li će zaposleni tokom perioda probnog rada dokazati da poseduje odgovarajuće stručne i radne sposobnosti. Tokom perioda trajanja probnog rada i…

Razvoj tržišta digitalne imovine i sve veća svest o mogućnostima koje pruža uproteba blokčejn tehnologije nužno dovodi do sve veće potrebe za pružaocima usluga povezanih sa digitalnom imovinom kao što su kripto menjačnice, organizovane platforme za trgovinu digitalnom imovinom itd. Ukoliko pre čitanja ovog teksta želite da saznate više o digitalnoj imovini, njenoj definiciji u zakonodavstvu Republike Srbije i njenim vrstama to možete učiniti klikom na linkhttps://blog.akmilutinovic.rs/digitalna-imovina/. Usluge povezane sa digitalnom imovinom U skladu sa odredbama Zakona o digitalnoj imovini Republike Srbije usluge povezane s digitalnom imovinom obuhvataju: 1) prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju digitalne imovine za račun trećih lica; 2) usluge kupovine i prodaje digitalne imovine za gotov novac i/ili sredstva na…

Trudničko bolovanje je pravo na naknadu zarade iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad u periodu kada je zaposlena (ili preduzetnica) u drugom stanju, koje može da se otvori od prvog dana trudnoće ukoliko je to potrebno, odnosno od trenutka kada izabrani lekar to odredi ili od trenutka kada ginekolog i lekarska komisija utvrde da je u pitanju visoko rizična trudnoća. Trudničko bolovanje može trajati do otvaranja porodiljskog bolovanja. Porodiljsko bolovanje trudnica može otvoriti najranije 45 dana pre očekivanog termina za porođaj, a najkasnije 28 dana pre očekivanog termina za porođaj, a traje 3 meseca.  Porodiljsko bolovanje oblik je socijalne zaštite koji majkama omogućava novčanu naknadu za vreme odsustvovanja sa posla neposredno pre i nakon…

Kada se govori o odgovornosti avio-prevozioca za naknadu štete putnicima, najčešće je reč o materijalnoj šteti nastaloj usled kašnjenja leta, gubitka prtljaga i slično. Ovo su situacije koje se dešavaju gotovo svakodnevno, i koje većinom ne ostavljaju teže posledice po putnika. Ipak, životno su moguće i situacije u kojma tokom trajanja vremena leta putnik može zadobiti telesne povrede ili čak izgubiti život. U nastavku teksta možete saznati više o pravu na naknadu štete u slučaju telesne povrede ili smrti putnika. Smrt i povreda putnika Zakonom o potvrđivanju Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za međunarodni prevoz vazdušnim putem Republika Srbija ratifikovala je navedenu Konvenciju, poznatiju kao Montrealska konvencija. Ovu konvenciju je potpisalo 137 zemalja i njome su uvedena ujednačena i savremenija…

U cilju regulisanja i razvoja tržišta digitalne imovine kao i sprečavanja zloupotreba Republika Srbije donela je Zakon o digitalnoj imovini koji se primenjuje od dana 30.06.2021. godine. Sa primenom ovog novog Zakona došlo je i do početka primene novih propisa o oporezivanju digitalne imovine. Početkom 2023. godine Poreska Uprava Republike Srbije je izdala nekoliko stotina rešenja o porezu na kapitalnu dobit od prodaje kriptovaluta, i naplatila oko 85 miliona dinara poreza. Veći broj donetih rešenja se odnosi na manje složene predmete, dok se za one složenije koji obuhvataju veći broj transakcija rešenja dosta duže čekaju. Kada se plaća porez na kapitalni dobitak? Zakon o porezu na dohodak građana propisuje da kapitalni dobitak, odnosno gubitak u smislu ovog zakona predstavlja razliku…

Položaj maloletnika u krivičnom postupku

Prekršajni postupak je sudski postupak sa kojim će se susreti najveći broj fizičkih i pravnih lica. Navedeno naročito važi za vozače motornih vozila kojima u najvećem broju slučajeva makar bude izdat prekršajni nalog zbog nekog od prekršaja propisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Prekršaji su kao vrsta kaznenih dela sadržani u velikom broju propisa iz svih oblasti društvenog života, te pored saobraćajnih postoje na primer carinski ili poreski prekršaji. U prekršajnom postupku se primenjuju izvesna načela od kojih se kao osnovno može izdvojiti načelo zakonitosti koje podrazumeva da učiniocu prekršaja prekršajnu sankciju može izreći nadležni sud koji vodi postupak. Izuzetak od ovog načela jeste mogućnost da ovlašćeni organ, odnosno ovlašćeno lice prekršajnim nalogom u skladu sa zakonom izrekne prekršajnu…

Pre izdavanja digitalne imovine izdavalac može sačiniti beli papir koji sadrži sve neophodne podatke koji omogućavaju potencijalnim investitorima da donesu odluku o investiranju u konkretnu digitalnu imovinu. Beli papir je dokument koji u sebi mora sadržati sve informacije o izdvaocu i incijalnoj ponudi koja omogućava svim potencijalnim kupcima ili investitorima da donesu informisanu odluku koja se odnosi na ulaganje u digitalnu imovinu. Zakon o digitalnoj imovini izričito navodi da informacije navedene u belom papiru moraju biti sažete, pregledne i razumljive i moraju biti prikazane na način koji omogućava njihovu jednostavnu analizu. Zakonodavac je propisao da beli papir pored drugih obaveznih elemnata obavezno mora da sadrži i detaljan opis tehničkih procedura na osnovu kojih se vrši izdavanje digitalne imovine kao i…

Bračnu tekovinu čini zajednička imovina supružnika stečena tokom trajanja njihove zajednice života, odnosno to je sva ona imovina koja je nastala tokom bračne (ili vanbračne) zajednice.  Zajednička imovina supružnika je sva imovina koja je nastala prihodima i radom u toku trajanja braka, te je bitno napomenuti da tu spadaju, osim prihoda koje su supružnici stekli na osnovu radnog odnosa, prihodi po osnovu ugovora o delu i intelektualne svojine supružnika, pokloni učinjeni oboma supružnicima zajednički, doprinos za staranje o deci, domaćinstvu i imovini, doprinos uvećanju imovine supružnika, a u najvećem broju slučajeva i dobici od igara na sreću, kao i svi ostali prihodi čijem su sticanju supružnici zajednički doprineli. Svaki supružnik ima udeo u zajedničkoj imovini, međutim on nije određen. Supružnici…

Većini vozača pre ili kasnije bude izdat prekršajni nalog zbog (navodno) učinjenog prekršaja u saobraćaju. U tim situacijama se najčešće vozač ne oseća krivim pa pokušava da iznese svoju odbranu na licu mesta pred pripadnicima saobraćajne policije. Po pravilu su ovakve rasprave besciljne, imajući u vidu da je jedino mesto u kome je svrsishodno raspravljati o pravnom i činjeničnom stanju – sudnica. Negde tokom navedene rasprave vozač kome je izdat prekršajni nalog može dobiti ideju da isti odbije da potpiše, te da na taj način ospori istinitost navoda koji su u njemu sadržani. Da li tim činom vozač zaista nešto čini u svoju korist i da li postoji adekvatniji način da se ospori istinitost navoda iz prekršajnog naloga saznajte u…

Radni odnos zasniva se zaključivanjem ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca, odnosno kada ga obe ugovorne strane potpišu (s tim da ugovor o radu u ime i za račun poslodavca zaključuje nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca ili lice koje oni ovlaste). Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka, od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva primerka zadržava poslodavac. Više o ugovorima o radu možete da pročitate na sledećem linku: https://blog.akmilutinovic.rs/ugovor-o-radu/. Imajući u vidu postojanje mnogobrojnih različitih i specifičnih situacija, delatnosti, potreba poslodavaca i zaposlenih, kao i njihovih mogućnosti, to postoje i različite vrste radnih odnosa (koje bi svakako najbolje bilo prilagoditi shodno svakoj pojedinačnoj delatnosti poslodavca i vrsti…

Svi smo upoznati sa električnim trotinetima. Kao i o svakoj drugoj temi mišljenja su podeljena: da li je reč o korisnom i lako upotrebljivom ekonomičnom prevoznom sredstvu ili je u pitanju sredstvo čija upotreba u javnom saobraćaju može biti izuzetno rizična? Sa porastom upotrebe elektičnih trotineta u javnom saobraćaju sve više su se javljala pitanja koja se tiču pravilnog i bezbednog učestvovanja u saobraćaju, te je postalo jasno da upotrebu električnih trotineta na ulicama treba zakonski regulisati. Dana 15.09.2023. godine na snagu su stupile izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje definišu šta je električni trotinet i kako se sa istim može učestvovati u saobraćaju. Lako električno vozilo Pre svega, potrebno je utvrditi da Zakon o bezbednosti saobraćaja na…

Razvod braka je sve češća pojava na globalnom nivou i takođe je smatran jednim od najstresnijih životnih događaja. U Republici Srbiji u 2022. godini razvedeno je 9 813 brakova, odnosno za 0,2% više u odnosu na 2021. godinu. Broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika iznosi 1,5. Najveći broj razvedenih brakova čine brakovi s decom – 5 151 (52,5%). U ukupnom broju razvedenih brakova s decom, najčešći su razvedeni brakovi s jednim detetom – 2 683 (52,1%). Prosečno trajanje razvedenog braka u 2022. godini iznosi 13,8 godina. Postoje dva načina za razvod braka, a to su razvod po tužbi i sporazumni razvod braka. Prednosti sporazumnog razvoda braka Prednosti sporazuma o razvodu braka u odnosu na postupak po tužbi za razvod…

Uvod Od svih krivičnih dela propisanih Krivičnim zakonikom Republike Srbije, osnovano se može tvrditi da se u javnosti najviše govori o krivičnim delima koja su izvršena protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Ovo uopšte nije začuđujuće, imaući u vidu da se ovakva dela dešavaju često, a da po pravilu učinioci nisu pripadnici kriminalnog miljea. Teško se može zamisliti da prosečna osoba ustane ujutu iz kreveta bez namere da ikada učini bilo kakvo krivično delo i već do podneva učini npr, krivično delo proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, tešku krađu , falsifikovanje novca i slično. Takođe, krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja mogu imati veoma ozbiljne posledice po život i zdravlje ljudi, teške telesne povrede, invaliditet, neretko i smrt. Nažalost neretko…

UGOVOR O LICENCI Ugovorom o licenci obavezuje se davalac licence da sticaocu licence ustupi pravo iskorišćavanja (delimično ili u celini) određenog pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu. Dakle, iz navedene definicije, jasno je da je predmet ugovora o licenci pravo korišćenja industrijske svojine. Prema svojoj pravnoj prirodi ovaj je ugovor formalan, budući da je obavezno njegovo zaključivanje u pisanoj formi. Takođe, to je imenovani ugovor, regulisan Zakonom o obligacionim odnosima. Međutim, potrebno je imati u vidu da nije definisan samo na jednom mestu, već su njegove osnove regulisane Zakonom o obligacionim odnosima, dok se važne odredbe za sprovođenje i realizaciju ovog ugovora mogu naći u…

Pored virtuelnih valuta, druga vrsta digitalne imovine u skladu sa Zakonom o digitalnoj imovini su digitalni tokeni koji označavaju bilo koje nematerijalno imovinsko pravo koje u digitalnoj formi predstavlja jedno ili više drugih imovinskih prava, što može uključivati i pravo korisnika digitalnog tokena da mu budu pružene određene usluge. Zakon međutim ne pravi razliku između različitih vrsta tokena u skladu sa njihovim karakteristikama što se može okarakterisati kao propust zakonodavca jer je ostavljen prostor za široka tumačenja pravnog i poreskog tretmana. Čemu digitalni tokeni (ne) služe Kada se govori o digitalnim tokenima misli se na nezamenjive digitalne tokene (non fungible tokens, NFT). NFT je unikatan, te ne postoji drugi isti takav token, a potvrda o njegovoj unikantosti je zapisana na…

Ugovor o radu je najčešći i najsigurniji način zasnivanja radnog odnosa, koji definiše međusobna prava i obaveze zaposlenog i poslodavca, čiji su uslovi zaključivanja i sadržina propisani Zakonom o radu, kao opštim propisom koji se na radne odnose primenjuje (osim ukoliko postoje posebni propisi koji regulišu radne odnose za određenu grupu ili delatnost, kada se Zakon o radu primenjuje kao supsidijarni propis, odnosno tada se primenjuje u svim onim situacijama koje posebnim propisom nisu regulisane). ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Ugovor o radu zaključuje se u pisanoj formi, te se radni odnos zasniva kada ga potpišu obe ugovorne strane: zaposleni i poslodavac. Ukoliko poslodavac i zaposleni ne zaključe ugovor o radu u pisanoj formi, smatra se da je radni odnos zasnovan faktičkim…

Šta je blokčejn? Čovečanstvo još od davnina ima potrebu za vođenjem evidencija, odnosno čuvanjem različitih vrsta informacija. Nekada su te informacije čuvane uklesane u kamenu, ili glinenim tablicama dok se danas to radi u digitalnom obliku, i možda bi najbolja definicija blokčejn tehnologije i bila ta da je to savremeni sistem za vođenje evidencija. Presudna razlika tog savremenog sistema u odnosu na klasične sisteme vođenja evidencija je njegova decentralizacija povezivanjem korisnika u „peer-to-peer“ mrežu što omogućava korisnicima uvid u podatke o transakcijama ali bez otkrivanja identiteta učesnika. Ova tehnologija se takođe naziva i tehnologijom javno distribuirane knjige (DLT distributed ledger technology) i mogla bi se površno uporediti sa Google dokumentom kome grupa ljudi pristupa i vrši izmene vidljive svima u…

Osim zasnivanja radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme, lica mogu biti angažovana i za obavljanje: 1. Privremenih i povremenih poslova;2. Poslova po osnovu ugovora o delu;3. Stručnog osposobljavanja i usavršavanja;4. Dopunskog rada. Kada se lice angažuje za obavljanje nekog od navedenih poslova, ono nema status zaposlenog, već se angažuje na osnovu odgovarajućeg ugovora za rad van radnog odnosa, što znači da ne stiče ona prava i obaveze koje ima zaposleni, već ona predviđena ugovorom i propisana imperativnim zakonskim normama. Po kom od gore nabrojanih osnova će lice biti angažovano, zavisi najpre od potreba nalogodavca, te uslova koje angažovano lice ispunjava i, na kraju, vremenskog perioda na koje će ugovor biti zaključen. Privremeni i povremeni poslovi Poslodavac može angažovati lice…

Virtualne valute

Zakon o digitalnoj imovini definiše virtuelne valute kao jednu vrstu digitalne imovine koju nije izdala i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka, niti drugi organ javne vlasti, koja nije nužno vezana za zakonsko sredstvo plaćanja i nema pravni status novca ili valute, ali je fizička ili pravna lica prihvataju kao sredstvo razmene i može se kupovati, prodavati, razmenjivati, prenositi i čuvati elektronski

Jedan od izazova savremenog poslovanja, naročito u IT sektoru jeste kako pravilno i pažljivo sačuvati sve one poverljive informacije do kojih će sva angažovana lica doći u toku poslovanja, bilo da se radi o podacima otkrivenim zaposlenima ili licima angažovanim na drugi način, saradnicima, poslovnim partnerima, a u određenim slučajevima čak i klijentima. Šta je poslovna tajna? U današnjem poslovanju podaci i informacije sve više dobijaju na značaju, na šta posebno ukazuje činjenica da su prema berzanskoj vrednosti najvrednije kompanije koje trguju podacima, čime su zauzele mesto naftnim kompanijama koje su mnogo godina unazad zauzimale prvo mesto. Budući da je poslovna tajna od izuzetne važnosti pri poslovanju, te da celokupan uspeh i dobit kompanije često zavise od zaštite podataka koji…