PROBNI RAD

Zakon o Radu pruža mogućnost da pri zasnivanju radnog odnosa, zaposleni i poslodavac ugovore probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. U praksi se probni rad najčešće predviđa klauzulom u samom ugovoru o radu, zaključenom na određeno ili neodređeno vreme. Predmetna klauzula ima za cilj da omogući poslodavcu da se uveri u profesinalnu kompetentnost zaposlenog, ali i da omogući zaposlenom da sagleda da li mu radno okruženje, zadaci i poslovi odgovaraju. Probni…

Pružanje usluga povezanih sa digitalnom imovinom u Republici Srbiji

Razvoj tržišta digitalne imovine i sve veća svest o mogućnostima koje pruža uproteba blokčejn tehnologije nužno dovodi do sve veće potrebe za pružaocima usluga povezanih sa digitalnom imovinom kao što su kripto menjačnice, organizovane platforme za trgovinu digitalnom imovinom itd. Ukoliko pre čitanja ovog teksta želite da saznate više o digitalnoj imovini, njenoj definiciji u zakonodavstvu Republike Srbije i njenim vrstama to možete učiniti klikom na linkhttps://blog.akmilutinovic.rs/digitalna-imovina/. Usluge povezane sa digitalnom imovinom U skladu sa odredbama Zakona o digitalnoj imovini…

TRUDNIČKO BOLOVANJE ULAZI U OBRAČUN ZA PORODILJSKU NAKNADU

Trudničko bolovanje je pravo na naknadu zarade iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad u periodu kada je zaposlena (ili preduzetnica) u drugom stanju, koje može da se otvori od prvog dana trudnoće ukoliko je to potrebno, odnosno od trenutka kada izabrani lekar to odredi ili od trenutka kada ginekolog i lekarska komisija utvrde da je u pitanju visoko rizična trudnoća. Trudničko bolovanje može trajati do otvaranja porodiljskog bolovanja. Porodiljsko bolovanje trudnica može otvoriti najranije…

Odgovornost avio-prevozioca za štetu u slučaju smrti ili telesne povrede putnika

Kada se govori o odgovornosti avio-prevozioca za naknadu štete putnicima, najčešće je reč o materijalnoj šteti nastaloj usled kašnjenja leta, gubitka prtljaga i slično. Ovo su situacije koje se dešavaju gotovo svakodnevno, i koje većinom ne ostavljaju teže posledice po putnika. Ipak, životno su moguće i situacije u kojma tokom trajanja vremena leta putnik može zadobiti telesne povrede ili čak izgubiti život. U nastavku teksta možete saznati više o pravu na naknadu štete u slučaju telesne povrede ili smrti putnika….

DIGITALNA IMOVINA I POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

U cilju regulisanja i razvoja tržišta digitalne imovine kao i sprečavanja zloupotreba Republika Srbije donela je Zakon o digitalnoj imovini koji se primenjuje od dana 30.06.2021. godine. Sa primenom ovog novog Zakona došlo je i do početka primene novih propisa o oporezivanju digitalne imovine. Početkom 2023. godine Poreska Uprava Republike Srbije je izdala nekoliko stotina rešenja o porezu na kapitalnu dobit od prodaje kriptovaluta, i naplatila oko 85 miliona dinara poreza. Veći broj donetih rešenja se odnosi na manje složene…

Kratak vodič kroz prekršajni postupak

Položaj maloletnika u krivičnom postupku

Prekršajni postupak je sudski postupak sa kojim će se susreti najveći broj fizičkih i pravnih lica. Navedeno naročito važi za vozače motornih vozila kojima u najvećem broju slučajeva makar bude izdat prekršajni nalog zbog nekog od prekršaja propisanih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Prekršaji su kao vrsta kaznenih dela sadržani u velikom broju propisa iz svih oblasti društvenog života, te pored saobraćajnih postoje na primer carinski ili poreski prekršaji. U prekršajnom postupku se primenjuju izvesna načela od kojih se…

Šta je beli papir?

Pre izdavanja digitalne imovine izdavalac može sačiniti beli papir koji sadrži sve neophodne podatke koji omogućavaju potencijalnim investitorima da donesu odluku o investiranju u konkretnu digitalnu imovinu. Beli papir je dokument koji u sebi mora sadržati sve informacije o izdvaocu i incijalnoj ponudi koja omogućava svim potencijalnim kupcima ili investitorima da donesu informisanu odluku koja se odnosi na ulaganje u digitalnu imovinu. Zakon o digitalnoj imovini izričito navodi da informacije navedene u belom papiru moraju biti sažete, pregledne i razumljive…

ŠTA JE BRAČNA TEKOVINA?

Bračnu tekovinu čini zajednička imovina supružnika stečena tokom trajanja njihove zajednice života, odnosno to je sva ona imovina koja je nastala tokom bračne (ili vanbračne) zajednice.  Zajednička imovina supružnika je sva imovina koja je nastala prihodima i radom u toku trajanja braka, te je bitno napomenuti da tu spadaju, osim prihoda koje su supružnici stekli na osnovu radnog odnosa, prihodi po osnovu ugovora o delu i intelektualne svojine supružnika, pokloni učinjeni oboma supružnicima zajednički, doprinos za staranje o deci, domaćinstvu…

ŠTA JE PREKRŠAJNI NALOG I DA LI POTPISIVATI ISTI?

Većini vozača pre ili kasnije bude izdat prekršajni nalog zbog (navodno) učinjenog prekršaja u saobraćaju. U tim situacijama se najčešće vozač ne oseća krivim pa pokušava da iznese svoju odbranu na licu mesta pred pripadnicima saobraćajne policije. Po pravilu su ovakve rasprave besciljne, imajući u vidu da je jedino mesto u kome je svrsishodno raspravljati o pravnom i činjeničnom stanju – sudnica. Negde tokom navedene rasprave vozač kome je izdat prekršajni nalog može dobiti ideju da isti odbije da potpiše,…

VRSTE  RADNOG ODNOSA

Radni odnos zasniva se zaključivanjem ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca, odnosno kada ga obe ugovorne strane potpišu (s tim da ugovor o radu u ime i za račun poslodavca zaključuje nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca ili lice koje oni ovlaste). Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka, od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva primerka zadržava poslodavac. Više o ugovorima o radu možete da pročitate na sledećem…

1 2 4