Razvoj tržišta digitalne imovine i sve veća svest o mogućnostima koje pruža uproteba blokčejn tehnologije nužno dovodi do sve veće potrebe za pružaocima usluga povezanih sa digitalnom imovinom kao što su kripto menjačnice, organizovane platforme za trgovinu digitalnom imovinom itd. Ukoliko pre čitanja ovog teksta želite da saznate više o digitalnoj imovini, njenoj definiciji u zakonodavstvu Republike Srbije i njenim vrstama to možete učiniti klikom na linkhttps://blog.akmilutinovic.rs/digitalna-imovina/.

Usluge povezane sa digitalnom imovinom

U skladu sa odredbama Zakona o digitalnoj imovini Republike Srbije usluge povezane s digitalnom imovinom obuhvataju:

1) prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju digitalne imovine za račun trećih lica;

2) usluge kupovine i prodaje digitalne imovine za gotov novac i/ili sredstva na računu i/ili elektronski novac;

4) čuvanje i administriranje digitalne imovine za račun korisnika digitalne imovine i sa tim povezane usluge;

3) usluge zamene digitalne imovine za drugu digitalnu imovinu;

5) usluge u vezi sa izdavanjem, ponudom i prodajom digitalne imovine, sa obavezom njenog otkupa (pokroviteljstvo) ili bez te obaveze (agentura);

6) vođenje registra založnog prava na digitalnoj imovini;

7) usluge prihvatanja/prenosa digitalne imovine;

8) upravljanje portfoliom digitalne imovine;

9) organizovanje platforme za trgovanje digitalnom imovinom.

Pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom ovlašćen je da pruža te usluge nakon što dobije dozvolu nadzornog organa za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom. Pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom pored usluga povezanih s digitalnom imovinom može da obavlja samo one poslove i usluge koji su neposredno povezani sa uslugama povezanim s digitalnom imovinom.

Bitno je naglasiti da pružalac savetodavnih usluga nije dužan da za pružanje tih usluga pribavi dozvolu nadzornog organa, ali je dužan da ima pravnu formu privrednog društva ili preduzetnika ili da bude registrovan kao fizičko lice koje u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije u skladu sa posebnim propisima. Savetodavne usluge povezane s digitalnom imovinom obuhvataju investiciono savetovanje, davanje investicionih preporuka, savetovanje u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, izdavanjem digitalne imovine i sličnim pitanjima, kao i druge savetodavne usluge povezane s digitalnom imovinom. Pružalac savetodavnih usluga može pružati usluge povezane s digitalnom imovinom po dobijanju dozvole nadzornog organa za pružanje tih usluga, dok pružaoci usluga povezanih s digitalnom imovinom mogu da pružaju i savetodavne usluge.

 Pravna forma i kapital

Pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom mora imati pravnu formu privrednog društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva, te će se odredbe ovog zakona primeniti na pružaoce usluga povezanih s digitalnom imovinom ako nisu u suprotnosti sa Zakonom o digitalnoj imovini.

Minimalni kapital privrednog društva koje podnosi zahtev za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom ne može biti manji od:

20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije – ako privredno društvo namerava da pruža sledeće usluge povezane s digitalnom imovinom: prijem, prenos i izvršenje naloga koji se odnose na kupovinu i prodaju digitalne imovine za račun trećih lica, usluge kupovine i prodaje digitalne imovine za gotov novac i/ili sredstva na računu i/ili elektronski novac, usluge zamene digitalne imovine za drugu digitalnu imovinu, čuvanje i administriranje digitalne imovine za račun korisnika digitalne imovine i sa tim povezane usluge, usluge u vezi sa izdavanjem, ponudom i prodajom digitalne imovine, sa obavezom njenog otkupa (pokroviteljstvo) ili bez te obaveze (agentura), vođenje registra založnog prava na digitalnoj imovini.

50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije – ako privredno društvo namerava da pruža : usluge prihvatanja/prenosa digitalne imovine i upravljanja portfoliom digitalne imovine;

125.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije – ako privredno društvo namerava da bude organizator platforme za trgovanje digitalnom imovinom.

Minimalni kapital iz ovog člana može biti novčani i nenovčani ali najmanje polovina minimalnog kapitala mora biti upisana i uplaćena u novcu.

Pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom dužan je da obezbedi da njegov kapital uvek bude u visini koja nije manja od propisanog iznosa minimalnog kapitala.

Dozvola za pružanje usluga

U zavisnosti od toga za koju vrstu digitalne imovine će biti vezano pružanje usluga, nadležnost za odlučivanje o zahtevu za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom je podeljena između Narodne Banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti. Narodna banka Srbije nadležna je za nadzor nad obavljanjem poslova i ostvarivanje drugih prava i obaveza nadzornog organa u delu koji se odnosi na virtuelne valute kao vrstu digitalne imovine, a

Komisija za hartije od vrednosti je nadležna za nadzor nad obavljanjem poslova i ostvarivanje drugih prava i obaveza nadzornog organa u delu koji se odnosi na digitalne tokene kao vrstu digitalne imovine, kao i u delu koji se odnosi na digitalnu imovinu koja ima odlike finansijskih instrumenata.

Privredno društvo koje namerava da pruža usluge povezane s digitalnom imovinom podnosi nadzornom organu zahtev za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom. Zakon o digitalnoj imovini propisuje dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz zahtev, a kojom dokumentacijom se dokazuje ispunjenost uslova u pogledu samog društva kao i lica koja su članovi uprave istog i koja će neposredno rukovoditi poslovima pružanja usluga povezanih s digitalnom imovinom.

Nadzorni organ odlučuje o zahtevu za davanje dozvole za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom u roku od 60 dana od dana prijema urednog zahteva.

Pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom dužan je da u vreme davanja dozvole i tokom poslovanja ispunjava uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti i tehničke opremljenosti propisane aktom nadzornog organa, uključujući i posedovanje sistema obrade podataka i održavanje kontinuiteta i pravilnosti u pružanju usluga i obavljanju aktivnosti. Pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom dužan je da ustanovi adekvatna pravila i procedure koje obezbeđuju da je poslovanje privrednog društva, njegove uprave i rukovodioca, kao i zaposlenih u skladu sa odredbama Zakona o digitalnoj imovini i aktima nadzornog organa.

Nadzorni organi vode registre pružalaca usluga povezanih s digitalnom imovinom, u elektronskom obliku, te se podaci iz tih registara se objavljuju na njihovim internet prezentacijama.

Dozvola za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom prestaje da važi u slučaju da: nadzorni organ donese rešenje o oduzimanju te dozvole, pružalac usluga povezanih s digitalnom imovinom bude brisan iz registra privrednih subjekata usled statusne promene ili kada je otvoren stečajni postupak ili pokrenut postupak prinudne likvidacije nad pružaocem usluga povezanih s digitalnom imovinom.