Zakon o Radu pruža mogućnost da pri zasnivanju radnog odnosa, zaposleni i poslodavac ugovore probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. U praksi se probni rad najčešće predviđa klauzulom u samom ugovoru o radu, zaključenom na određeno ili neodređeno vreme. Predmetna klauzula ima za cilj da omogući poslodavcu da se uveri u profesinalnu kompetentnost zaposlenog, ali i da omogući zaposlenom da sagleda da li mu radno okruženje, zadaci i poslovi odgovaraju.

Probni rad je dakle način provere radnih sposobnosti i stručnosti zaposlenog. Radni odnos kod probnog rada zavisi od toga da li će zaposleni tokom perioda probnog rada dokazati da poseduje odgovarajuće stručne i radne sposobnosti. Tokom perioda trajanja probnog rada i zaposleni i poslodavac mogu otkazati ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana.

Probni rad poslodavac sa zaposlenim može ugovoriti i kada zaklјučuje ugovor o radu za obavlјanje poslova na radnom mestu na kome zaposleni pre toga nije radio, radi provere njegovih radnih sposobnosti za obavlјanje tih poslova.
Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. Probni rad može da traje najduže šest meseci, a njegovo trajanje, koje se utvrđuje ugovorom o radu, najčešće proističe iz važećih profesionlnih običaja u određenoj delatnosti.

Pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, poslodavac ili zaposleni mogu da otkažu ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu.Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.


Posebno je interesantno pitanje koje se u praksi javlja povodom otkaza ugovora o probnom radu zaposlenom usled neodgovarajućih radnih i stručnih sposobnosti, pre isteka roka određenog ugovorom. S obzirom da su mišljenja o navedenom podeljena, ovo pitanje bi trebalo ponaosob rešavati, odnosno tumačiti u svakom pojedinačnom slučaju, budući da odgovor na ovo pitanje zavisi od intenziteta i očiglednosti nepodobnosti zaposlenog, te mnogih drugih okolnosti i faktora celokupne situacije.


Odgovori na gore izneto pitanje su dinamični, budući da u toku probnog rada poslodavac i zaposleni zadržavaju pravo da u svakom tranutku raskinu ugovor o radu, uz poštovanje otkaznog roka od najmanje pet radnih dana. Ipak, sa druge strane, pozitivnim pravnim propisima predviđeno je da je poslodavac dužan da obrazloži otkaz ugovora o probnom radu. Na ovaj način, uspostavljene su određene garancije zaposlenom da neće biti otpušten po apsolutno slobodnoj volji poslodavca, niti iz zakonom nedozvoljenih razloga, te je poslodavcu na taj način onemogućeno da zloupotrebi probni rad.


Uzimajući u obzir sve činjenice i zakonske propise o probnom radu, možemo zaključiti da je on stepenik ka zaključenju samog ugovora o radu, odnosno da se ugovor o radu zasniva sa odložnim uslovom – ukoliko period probnog rada uspešno protekne, ili sa raskidnim uslovom – u slučajevima kada probni rad ne protekne uspešno.