Trudničko bolovanje je pravo na naknadu zarade iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad u periodu kada je zaposlena (ili preduzetnica) u drugom stanju, koje može da se otvori od prvog dana trudnoće ukoliko je to potrebno, odnosno od trenutka kada izabrani lekar to odredi ili od trenutka kada ginekolog i lekarska komisija utvrde da je u pitanju visoko rizična trudnoća. Trudničko bolovanje može trajati do otvaranja porodiljskog bolovanja. Porodiljsko bolovanje trudnica može otvoriti najranije 45 dana pre očekivanog termina za porođaj, a najkasnije 28 dana pre očekivanog termina za porođaj, a traje 3 meseca.  Porodiljsko bolovanje oblik je socijalne zaštite koji majkama omogućava novčanu naknadu za vreme odsustvovanja sa posla neposredno pre i nakon…

UGOVOR O LICENCI Ugovorom o licenci obavezuje se davalac licence da sticaocu licence ustupi pravo iskorišćavanja (delimično ili u celini) određenog pronalaska, tehničkog znanja i iskustva, žiga, uzorka ili modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu. Dakle, iz navedene definicije, jasno je da je predmet ugovora o licenci pravo korišćenja industrijske svojine. Prema svojoj pravnoj prirodi ovaj je ugovor formalan, budući da je obavezno njegovo zaključivanje u pisanoj formi. Takođe, to je imenovani ugovor, regulisan Zakonom o obligacionim odnosima. Međutim, potrebno je imati u vidu da nije definisan samo na jednom mestu, već su njegove osnove regulisane Zakonom o obligacionim odnosima, dok se važne odredbe za sprovođenje i realizaciju ovog ugovora mogu naći u…

Ugovor o radu je najčešći i najsigurniji način zasnivanja radnog odnosa, koji definiše međusobna prava i obaveze zaposlenog i poslodavca, čiji su uslovi zaključivanja i sadržina propisani Zakonom o radu, kao opštim propisom koji se na radne odnose primenjuje (osim ukoliko postoje posebni propisi koji regulišu radne odnose za određenu grupu ili delatnost, kada se Zakon o radu primenjuje kao supsidijarni propis, odnosno tada se primenjuje u svim onim situacijama koje posebnim propisom nisu regulisane). ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Ugovor o radu zaključuje se u pisanoj formi, te se radni odnos zasniva kada ga potpišu obe ugovorne strane: zaposleni i poslodavac. Ukoliko poslodavac i zaposleni ne zaključe ugovor o radu u pisanoj formi, smatra se da je radni odnos zasnovan faktičkim…

Osim zasnivanja radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme, lica mogu biti angažovana i za obavljanje: 1. Privremenih i povremenih poslova;2. Poslova po osnovu ugovora o delu;3. Stručnog osposobljavanja i usavršavanja;4. Dopunskog rada. Kada se lice angažuje za obavljanje nekog od navedenih poslova, ono nema status zaposlenog, već se angažuje na osnovu odgovarajućeg ugovora za rad van radnog odnosa, što znači da ne stiče ona prava i obaveze koje ima zaposleni, već ona predviđena ugovorom i propisana imperativnim zakonskim normama. Po kom od gore nabrojanih osnova će lice biti angažovano, zavisi najpre od potreba nalogodavca, te uslova koje angažovano lice ispunjava i, na kraju, vremenskog perioda na koje će ugovor biti zaključen. Privremeni i povremeni poslovi Poslodavac može angažovati lice…